Dự án: Thúc đẩy phổ biến Bơm nhiệt và hệ thống trữ nhiệt ở Việt Nam

    Chủ đầu tư: Heat Pump & Thermal Storage Technology Center of Japan (HPTCJ)

    Nhiệm vụ: Tổ chức hội thảo, nghiên cứu thị trường, đánh giá tiềm năng ứng dụng Bơm nhiệt; chia sẻ thông tin về công nghệ, mô hình thực hiện có hiệu quả Heatpump của Nhật Bản cho Vệt Nam.

    Thời gian thực hiện: 2018- 2021

    Previous articleDự án: Đánh giá hiện trạng thực hiện kiểm toán năng lượng ở Việt Nam
    Next articleDự án: Mô hình thu hồi và tiêu huỷ F-gas theo cơ chế JCM ở Việt Nam