Dự án: Mô hình thu hồi và tiêu huỷ F-gas theo cơ chế JCM ở Việt Nam

    Chủ đầu tư: Bộ kinh tế môi trường Nhật Bản (METI), Tập đoàn MARUBENI

    Nhiệm vụ: Điều phối thực hiện dự án

    Thời gian thực hiện: 2019 – 2020

    Previous articleDự án: Thúc đẩy phổ biến Bơm nhiệt và hệ thống trữ nhiệt ở Việt Nam
    Next articleTên dự án: Kế hoạch hành động sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019