Dự án: Giảm nhẹ rủi ro thiên tai UNCIEF 2017-2021

    Chủ đầu tư: Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, UNICEF

    Nhiệm vụ: Nghiên cứu có sự tham gia của cộng đồng và điều tra Kiến thức – Thái độ – Thực hành (KAP) về giảm nhẹ rủi ro thiên tai tại Việt Nam

    Thời gian thực hiện: 2019

    Previous articleNghiên cứu tìm hiểu các Quy định về đánh giá tác động môi trường và xã hội ở Việt Nam
    Next articleDự án: Đánh giá hiện trạng thực hiện kiểm toán năng lượng ở Việt Nam