Quản lý năng lượng

Tiêu chuẩn này đưa ra mô hình về một hệ thống quản lý năng lượng cùng các hướng dẫn sử dụng nhằm giúp tổ chức lập kế hoạch và quản lý sử dụng năng lượng một cách có hệ thống. Nó được thiết kế để tập trung vào việc cải tiến hiệu suất năng lượng, góp phần tăng cường hiệu quả năng lượng, đồng thời giúp sử dụng năng lượng một cách khôn ngoan.

Lợi ích của việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 50001:2011

Tiêu chuẩn này được xây dựng nhằm hướng các tổ chức áp dụng đến việc đạt được những mục tiêu và lợi ích cơ bản như:

 • Cải tiến các hoạt động quản lý, điều hành nhằm giảm các chi phí đầu vào dành cho năng lượng;
 • Khuyến khích sử dụng tiết kiệm và hiệu quả các nguồn năng lượng dựa trên các nguồn lực sẵn có;
 • Thúc đẩy các sáng kiến cải tiến liên quan đến sử dụng và tiêu thụ năng lượng;
 • Hướng tới sử dụng hiệu quả các thiết bị tiêu thụ năng lượng;
 • Giúp đưa ra các đánh giá và ưu tiên ứng dụng các công nghệ và thiết bị mới có tính năng tiết kiệm năng lượng;
 • Tạo điều kiện để so sánh, đo lường và lập báo cáo tiết kệm năng lượng;
 • Tạo môi trường thuận lợi nhằm truyền đạt thông tin về quản lý các nguồn năng lượng;
 • Góp phần phổ biến và nhân rộng các hành vi thực hành tiết kiệm năng lượng trong cộng đồng;
 • Hình thành mô hình thúc đẩy nâng cao hiệu quả năng lượng thông qua chuỗi cung cấp;
 • Giảm các tác động môi trường thông qua giảm phát thải carbon và các khí nhà kính khác;
 • Có khả năng tương thích cao với các hệ thống quản lý khác như ISO 14001, ISO 9001,…
Previous articleKiểm toán năng lượng
Next articleESCO