Chinh sách an toàn

Chính sách an toàn

Đánh giá tác động xã hội, đánh giá tác động môi trường, tái định cư, giới, dân tộc thiểu số... Tổ chức các hoạt động đào tạo, tập huấn, truyền thông Đang cập nhật...