Dự án: Hỗ trợ áp dụng các giải pháp sản xuất sạch hơn cho các cơ sở sản xuất công nghiệp tại các Khu công nghiệp và chế xuất trên địa bàn Thành phố

Chủ đầu tư: Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, Sở Công thương Hà Nội

Nhiệm vụ: Tư vấn đánh giá sản xuất sạch hơn cho các cơ sở sản xuất công nghiệp tại các Khu công nghiệp và chế xuất trên địa bàn Thành phố

Thời gian thực hiện: 2018

Previous articleDự án: Dự án JCM “Thúc đẩy MRV cho sử dụng Điều hòa không khí trong các bệnh viện quốc gia tại Việt Nam
Next articleDự án: Thúc đẩy việc sử dụng và vận hành lò hơi công nghiệp hiệu quả năng lượng tại Việt Nam