CUỘC HỌP BAN CHỈ ĐẠO DỰ ÁN NỒI HƠI HQNL VIỆT NAM

Vào sáng ngày 09 tháng 03 năm 2018, Cuộc họp Ban Chỉ đạo lần thứ hai của Dự án “Thúc đẩy việc sử dụng và vận hành nồi hơi công nghiệp hiệu quả năng lượng tại Việt Nam” đã được tổ chức tại Trụ sở Bộ Công Thương, Hà Nội.

Cuộc họp Ban Chỉ đạo Dự án nhằm mục đích báo cáo về tiến độ thực hiện Dự án năm 2017 và Kế hoạch công tác năm 2018 cũng như là một số vấn đề cần xin ý kiến thành viên Ban Chỉ đạo và ý kiến đánh giá của các thành viên trong Ban Chỉ đạo.

Tới dự cuộc họp có 10 thành viên Ban Chỉ đạo dự án đến từ các bộ/ngành liên quan như: Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường; các Trung tâm Tiết kiệm năng lượng Hà Nội, HCMC và Đà Nẵng và đại diện Tổ chức Phát triển công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) tại Việt Nam và Hội sở.

Tính đến hết năm 2017, Dự án đã triển khai thực hiện được hơn 2 năm. Với sự nỗ lực của Ban Quản lý dự án và sự chỉ đạo chặt chẽ của Tổng cục Năng lượng (hiện tại là Vụ Tiết kiệm Năng lượng và Phát triển Bền vững) và UNIDO; nhiều hoạt động trong khuôn khổ của Dự án đã được thực hiện như sau:

  • 02 tiêu chuẩn quốc gia về nồi hơi công nghiệp đã được bổ sung/sửa đổi để chuẩn bị trình Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành;
  • Hệ thống cơ sở dữ liệu về nồi hơi công nghiệp đã được xây dựng và đang được hoàn thiện để đi vào vận hành/sử dụng;
  • Năng lực và kỹ năng về đánh giá hiệu suất/vận hành/chế tạo nồi hơi HQNL của các đối tác liên quan đã được tăng cường thông qua việc hoàn thành chương trình đào tạo chuyên gia về đánh giá hiệu suất nồi hơi và 06 khóa đào DNCN (người sử dụng và chế tạo nồi hơi) về đánh giá hiệu suất nồi hơi và các giải pháp cải thiện hiệu suất nồi hơi tại Hà Nội và TP. HCM;
  • 06 dự án trình diễn về cải thiện hiệu suất nồi hơi đã được thực hiện, 02 dự án thay thế nồi hơi đã được lựa chọn và 72 DNCN đã đăng ký nhận hỗ trợ kỹ thuật của dự án để thực hiện các dự án cải thiện hiệu suất nồi hơi.

Nhìn chung các hoạt động của dự án đã thực hiện đúng tiến độ với kế hoạch đề ra trong năm 2017 và đã đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, còn một số hoạt động của Hợp phần 2 & 3 vẫn đang trong quá trình chuẩn bị để thực hiện (ví dụ như việc lựa chọn các doanh nghiệp tham gia vào dự án trình diễn thay thế nồi hơi HQNL; quá trình thu thập dữ liệu các doanh nghiệp sử dụng lò hơi…). BQLDA cũng đã lên kế hoạch đẩy mạnh tiến độ thực hiện các hoạt động này trong năm 2018.

Sau phần trình bày về tiến độ thực hiện dự án năm 2017 và kế hoạch công tác năm 2018 của đại diện Ban Quản lý dự án, các thành viên Ban Chỉ đạo đã có nhiều ý kiến đánh giá và góp ý cụ thể với nhiều vấn đề của Dự án. Kết luận, các thành viên Ban Chỉ đạo dự án đều đánh giá Dự án đang được triển khai thực hiện đúng hướng và đồng thời đưa ra khuyến nghị về một số hoạt động cần tập trung và đẩy nhanh tiến độ thực hiện trong năm 2018, cụ thể như sau:

  • Xây dựng Bản hướng dẫn thực hiện cơ chế hỗ trợ, cho vay vốn và thuế hỗ trợ việc cải thiện hiệu suất nồi hơi công nghiệp
  • Tiến hành các khoá đào tạo về việc đánh giá dự án đầu tư sử dụng nồi hơi HQNL cho các tổ chức tài chính/ngân hàng
  • Phối với các đối tác của dự án như các doanh nghiệp chế tạo nồi hơi, các trung tâm kiểm định để đẩy mạnh tiến độ thực hiện các dự án trình diễn và nhân rộng về thay thế nồi hơi cũ không hiệu quả năng lượng bằng nồi hơi mới HQNL
  • Hoàn thành việc sửa đổi/bổ sung 02 tiêu chuẩn quốc gia về nồi hơi công nghiệp để trình ban hành sớm
  • Lập kế hoạch giám sát và thẩm định để thu thập số liệu về kết quả tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải và huy hút đồng tài trợ của Dự án.

Nguồn: IEE-Vietnam.

Previous articleTHAM VẤN XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU NỒI HƠI CÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM
Next articleKẾT QUẢ KIỂM KÊ QUỐC GIA KHÍ NHÀ KÍNH NĂM 2014