Dự án: Hỗ trợ áp dụng các giải pháp sản xuất sạch hơn cho các cơ sở sản xuất công nghiệp tại các Khu công nghiệp và chế xuất trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Chủ đầu tư: Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp

Nhiệm vụ: Tư vấn đánh giá sản xuất sạch hơn tại 10 doanh nghiệp tại các Khu công nghiệp và chế xuất trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Thời gian thực hiện: 9/2017 – 12/2017

Previous articleDự án: Việt Nam: Xây dựng Thông báo quốc gia 3 cho Công ước khí hậu
Next articleDự án: Quản lý, điều phối, tổ chức thực hiện các dự án của ECC-HCMC